رفع موانع و مشکلات صادرات

یکی از مهم ترین ماموریت های تشکل های صادراتی شناسایی و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات داخلی صادرکنندگان در سازمانهای مختلف و همچنین ارایه راهکارهای اجرایی جهت رفع موانع و مشکلات در عرصه بین المللی می باشد ، در همین راستا اتحادیه از سال 1397 طرح ابتکاری کمیته راهبردی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صنایع وابسته را با همکاری و همراهی سازمانهای دولتی استان از قبیل استانداری خراسان رضوی ، شورا گفتگو دولت و بخش خصوصی ، سازمان صمت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نمایندگی وزارت امور خارجه ، شورا هماهنگی بانکها و با حمایت اتاق بازرگانی ذیل کمیته پایش تجارت خارجی استان راه اندازی نموده است تا ضمن احصاء مشکلات و موانع داخلی مرتبط به صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارایه طرح ها و راهکارهای اجرایی در بخش بازاریابی و پروژه یابی خارجی اقدام به توسعه بسترهای صادراتی استان نماید .

جهت معرفی بیشتر و شروع همکاری با شماره 09156260032 ( اقای محسن پورقاسمی دبیرکل اتحادیه ) در تماس باشید

مکاتبات و صورتجلسات کمیته رفع موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی

عنوان

placeholder image