خدمات بازاریابی صادراتی

یکی از مهم ترین بخش های یک سازمان واحد بازاریابی و برندینگ می باشد ، بازاریابی پیشانی و خط مقدم یک سازمان برای شناسایی ، ایجاد و تداوم یک ارتباط و مدیریت تبادل ارزش ها بین سازمان و دیگر ذینفعان است ؛ اما در مفهوم نوین بازاریابی یک صرفا یک واحد مشخص در سازمان نیست ، بلکه بازاریابی یک مفهوم و یک فرهنگ مستتر در تمامی بخش های سازمان است ، مفهومی که صرفا فروش یک کالا و خدمت را پیگیری نمی کند ، بلکه ایجاد و توسعه ارزش و مشارکت حداکثری ذینفعان را با نگرشی مبتنی بر تدوام ارتباط و درامدزایی پایدار را مدیریت می نماید .

اما موضوع بازاریابی و برندینگ در شرکتهای فنی و مهندسی در سالهای اخیر بسط پیدا نموده است ، شرکتهای فنی و مهندسی بعد از گذر از درامدهای مبتنی بر حضور در مناقصات ، اهمیت ایجاد و گسترش روابط کاری و ارتباط مستمر و تاثیرگذار با طرفین تجاری اهمیت یافته است ، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با شناخت کامل ساختارهای بازاریابی و فرایندهای مرتبط به آن در کشورهای هدف صادرات ، اقدام به همکاری با موسسات و مجموعه های توانمند در کشورهای هدف جهت شناسایی و پروژه یابی برای شرکتهای فنی و مهندسی و صنایع وابسته نموده است .

  • مشاوره ارزیابی توان صادراتی و بازاریابی شرکتها
  • مشاوره بهبود و توانمندسازی شرکتها در حوزه بازاریابی و مشارکت داخلی و صادراتی
  • مشاوره تدوین مارکتینگ پلن و طرح های بازاریابی و برندینگ
  • مشاوره طراحی برندینگ و تبلیغات شرکت در عرصه بین المللی
  • مشاوره ورود حرفه ای به بازارهای بین المللی

ثبت درخواست