ثبت نام اولیه

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان در راستا رفع موانع داخلی و توسعه صادرات و ارزآوری کشور از تمامی فعالین اقتصادی استان و کشور دعوت می نماید تا در کنار یک دیگر با دغدغه رفع تحریم های داخلی و کمک به توسعه صادرات موفق ، سوداور و امن گام برداریم .
در صورت تمایل لطفا فرم ثبت اطلاعات اولیه را تکمیل و ارسال فرماید در کوتاه ترین زمان جهت برگزاری جلسه رایگان و ارایه مشاوره با شما هماهنگی انجام شود .