اطلاعات مفید

کشورهای هدف

1

CIS

معرفی کامل کشورهای حوزه CIS، قوانین و مقررات تجارت و صادرات و واردات کشورها بهمراه تمامی بخشنامه ها و اطلاعات کاربردی مرتبط به کشورهای منطقه CIS
3

سوریه

معرفی کامل کشور سوریه ، اطلاعات تخصصی و قوانین و مقررات صادرات و واردات از کشور سوریه بهمراه نکات کاربردی تجارت با کشور سوریه
4

عراق

معرفی کشور عراق ، قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور عراق بهمراه نکات کاربردی و مفید تجارت با کشور عراق
2

افغانستان

معرفی کشور  افغانستان ، قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور افغانستان بهمراه نکات کاربردی و مفید تجارت با کشور افغانستان