شبکه اجتماعی

اتحادیه در شبکه های اجتماعی

برای پیگیری اخبار مربوط به اتحادیه و شرکت های عضو اتحادیه می توانید اتحادیه را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

لینک کانال اتحادیه در تلگرام : https://telegram.me/uetse