همایش تخصصی فناوری های نوین صنعت ساختمان تاسیسات خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان