برگزاری اولین مجمع عمومی سال ۱۳۹۷

اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در نظر دارد اولین مجمع عمومی سال ۱۳۹۷ مورخ ۹۷/۰۶/۱۳ جهت انتخاب بازرس و گزارش خزانه دار به اعضاء محترم اتحادیه،برگزار نماید.