شرکت مهندسین مشاور گذرگاه های شرق

دبیر انجمن مهندسین مشاور استان خراسان رضوی
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور گذرگاه های شرق
شرکت مهندسین مشاور با سابقه در راهسازی و راهداری. مطالعه و نظارت بر بیش از ۱۰۰ پروژه شاخص
کارشناس رسمی دادگستری و ۳۰ سال سابقه مدیریت اجرایی در اداره کل راه و ترابری خراسان