معرفی اتحادیه

جهت آشنایی بیشتر با اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي به استحضار میرساندکه این اتحادیه بعنوان اولين اتحاديه ای كه حوزه فعاليت آن در سراسر ايران است صرفا با هدف ساماندهي وتوسعه صادرات خدمات فني و مهندسي تشکیل گردید ؛ درتاريخ ۸۶/۰۲/۱۶ با مجوز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران آغاز بكار نموده است.  شايان ذكر مي باشد ؛ اين اتحاديه بمنظور ساماندهي و قانونمندي صادرات خدمات فني و مهندسي و بهره برداري هر چه بيشتر از سرمايه گذاري و تسهيلات صادراتي كشور و استفاده از تجربيات علمي و عملي  دست اندركاران و به هنگام سازي آنها و برخورداري از سياست گذاري مناسب و واحد؛ جهت مقاصد تجاري و خدماتي در زمينه هاي مختلف خدمات فني و مهندسي و تامين حقوق و منافع قانوني و مشروع اعضاء تشكيل شده است.