چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

مهم ترین و بزرگترین تشکل اصلی حامی صادرات خدمات فنی،مهندسی و حرفه ای در منطقه خاورمیانه تا پایان سال ۱۴۰۴

ماموریت

• ما بزرگترین شبکه مستقل از شرکتها و افراد متخصص در حوزه های فنی، مهندسیو حرفه ای هستیم و وظیفه اصلی ما حمایت و پشتیبانی از آنها در جهت رسیدن به اهداف زیر است:
• ارتقای سطح بهره وری سازمانی برای ورود به بازارهای بین المللی
• توسعه بازارهای داخلی و خارجی
• شبکه سازی و برقراری ارتباطات کاری منطقه ای و جهانی
• ارتقای میزان صادرات خدمات و جذب سرمایه گذاری خارجی و بالنتیجه ارتقای سطح GDP تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل به میزان ۵۰ درصد از میزان فعلی
• میزبانی رویداد های تجاری و حرفه ای با استانداردهای بین المللی در داخل و حضور به عنوان پاویون ملی کشور در رویدادها و نمایشگاههای منطقه ای و بین- المللی
• ارایه خدمات مشاوره ای در حوزه های مدیریتی، فنی و حقوقی برای توسعه داخلی و بین المللی شرکتها
• تعقیب نظرات و علایق اعضا در نهاد اتاق بازرگانی و دولت
• سازماندهی یک مرجع بین المللی مرتبط با فن آوری اطلاعات برای ارتباط سایر کشورها با اعضا
• ایجاد تعامل و بستری مشترک میان سایر تشکلهای همسو و تلاش برای جذب و جلب آنها
• ایجاد ارزش افزوده مطلوب برای اعضای حقیقی و حقوقی