ارزش های سازمانی

• اولویت دادن به منافع ملی کشور در جهت رفاه روز افزون و پایدار مردم شریف ایران
• امانت داری
• صداقت
• رفتار حرفه ای
• توجه به فرآیند بهبود مستمر