ابلاغ آئین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی به بانکهای استان

با توجه به مباحث مطرح شده در هفتمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و همچنین پی گیری های اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

آیین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی ( مصوبه شماره ۴۰۵۲۷/۲۷۰۵۷ مورخ ۸۹/۰۲/۰۸ ریاست جمهوری ) به تمامی مدیران بانکهای عضو این کمیسیون ابلاغ گردید .

۱۹۹۴-۹۸-۰۹-۲۳ اطلاعیه ارسال ایین نامه حمایت اتحادیه از صادرات ب

eslahiyeh2_3365 eslahiyeh1_3364 آیین نامه حمایت

eslahiyeh1_3364

eslahiyeh2_3365