? مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست ۹۷ با نفت منفی ۳.۸ و بدون نفت منفی ۱.۹ درصد

✅نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه نخست سال ١٣٩٧، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ٢,١- ، گروه صنعت ٧.٩ – و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است.

✅محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٥٤١٣٤٣٧ ميليارد ريال با نفت و ٤٣٠٣٥٣٠ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٢٧٢٢٤ ميليارد ريال و بدون نفت ٤٣٨٧٥٥٢ ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٣,٨- درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ١.٩- درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

✅نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه نخست سال جاری رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ٢,١- ، گروه صنعت ٧.٩ – و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است.