برگزاری جلسه مشترک با جناب آقای مهندس انصاری رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران