درباره كريدور خليج فارس- درياي سياه

محسن جلال پور

درباره كريدور خليج فارس- درياي سياه

براساس برنامه تنظيم شده، امروز با وزير راه و حمل و نقل بلغارستان ملاقات مي كنم. كريدور خليج فارس- درياي سياه كه مسير آن از كشورهاي ايران ،ارمنستان،گرجستان، بلغارستان به اروپا مي رسد، در آينده يك مسيرضروري و راهگشا خواهد بود.

سفيرمان در صوفيه، آقاي عبدالله نوروزي در سال هاي اخير روي اين طرح زياد كار كرده اند.از آن جا كه وزراي راه ايران و بلغارستان، رئيس كميسيون مشترك دو كشور نيز هستند، اين موضوع به خوبي در دست پي گيري است و جزو اولويت هاي همكاري ايران وبلغارستان محسوب مي شود.
شب گذشته هنگام ورود به صوفيه، در اين زمينه صحبت مفصلي باسفيرمان داشتم.
امروزظهر هم ناهار را مهمان ايشان هستم و قطعا در اين باره بيشتر صحبت خواهيم كرد.
حضور دكتر فرهاد شريف معاون بين الملل اتاق ايران در سفر به سرزمين گل رز، فرصت خوبي است.در طول سفر توانستيم بحث خوبي در سامان دهي بيشتر بخش بين الملل اتاق ايران داشته باشيم.

محسن جلال پور

گالری تصاویر خبر