درخواست عضویت

۷-۱ کلیه اشخاص حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها خدمات فنی و مهندسی باشد می توانند به عضویت اتحادیه در آیند.

۷-۲ کلیه اشخاص حقیقی که به امور مرتبط با صدور خدمات فنی و مهندسی اشتغال داشته و دارای مدرک کارشناسی مرتبط ، یا عضویت در اتحادیه، انجمن و  سازمان ذیربط را داشته باشند با تاییدیه سه نفر از اعضا اتحادیه خدمات مهندسی عضو این اتحادیه خواهند شد .

۷-۳ اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه در آیند.

۷-۴ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه در آیند.

نوع عضویت :

۸-۱ عضو اصلی : شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که کلیه شرایط عضویت را دارا باشند و در یک یا چند شاخه تخصصی از موضوع اتحادیه فعالیت می نمایند.

۸-۲ عضو افتخاری : شامل اشخاص حقیقی و حقوقی از بین متخصصان ایرانی و خارجی که دانش فنی و تجربیات علمی و تحقیقاتی آنان در جهت تحقق اهداف اتحادیه مفید واقع شود کارت عضویت افتخاری برای یک دوره زمانی مشخص با رعایت بند ماده ۷ صادر می گردد.

pdf-downloadفرم عضویت اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی

pdf-download  معرفی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی